Sjukvården är dyr och viktig

Politiker vill få fler aktiva!Sjukvården är idag en av demokratins mest debatterade politiska frågor. Dagens medborgare förväntar sig att staten ska tillhandahålla och garantera sjukvård av en viss kvalité, och når inte vården denna kvalité är det ofta politikerna som ställs till svars. Politikernas uppgift är att reglera hur sjukvården för utföras: alltså regler och restriktioner på vårdens praktik. De har även i uppgift att finansiera den statligt sjukvården, vilket innebär att vården är en viktig del av budgeten. I dag frågar sig många om vi kommer ha problem med denna finansiering i framtiden.

Att minska sjukdom och ohälsa bland befolkningen är inte en fråga som går att begränsa till sjukhusen eller andra vårdinrättningar. Politiker och andra har mer och mer kommit till insikten att ifall man vill minska vårdkostnader och effektivisera vården måste man göra mycket mer. Ett bra exempel är att saltspridare minskar halkolyckor, och på så vis kan minska skador och kostnader för sjukvården. Det är alltså viktigt att politikerna lägger vikt vid förebyggandet av skador och sjukdomar, inte bara på behandlingen av dem. Då riskerar vården att hamna steget efter i utvecklingen.

Ett annat bra exempel på detta är vikten av träning och god kost för att minska sjukdomar och skador. Politiker har kommit till denna insikt och har investerat enorma resurser i att göra träning, sport och goda kostråd tillgängliga för befolkningen. Då får medborgare ett stöd i att vara hälsosamma, vilket i det långa loppet kommer minska deras behov av att uppsöka sjukvården.

Vården i framtiden

De senaste årtiondena har sjukhusen ställts inför större och större problem. Detta har fått många i samhället att bli oroliga att vi kommer ha svårt att upprätthålla den goda vården som en gång associerats med den svenska välfärden. Politiker har så klart en lång rad olika förklaringar till varför detta har skett. Vissa menar till exempel att reformer under 1990-talet har dränkt sjukhusen i pappersarbete, medan andra menar att finansieringen inte utvecklats i takt med vårdens behov.

Vad händer med sjukvården?Men även om vården stått inför stora problem, och ser ut att stå inför större i framtiden så är svensk sjukvård fortfarande i världsklass. I framtiden kan vi förvänta oss att en ständigt framskridande medicinsk vetenskap, och förhoppningsvis mer insiktsfulla policyer från statens sida kommer att hålla kvar den svenska sjukvården i toppklass.

Det är viktigt att vårdpolitik förs efter bästa tillgängliga kunskap, något som tyvärr inte alltid gäller. beslut fattas på felaktiga grunder när politiken inte har en tillräckligt bra grund i forskning och expertis. Till exempel tänkte politiker för tio år sedan att effektiviseringen av sjukhusen kan göras genom att tvinga på personalen redovisningspraktiker. Men eftersom personalen då blev tvungna att lägga mer och mer tid med rapportering och inventeringar verkar det idag som att förändringen haft väldigt negativa konsekvenser för främst personalen, men även patienterna lider av detta i sin tur.